Søg
Close this search box.

OPLÆG TIL BR18 SKUFFER PÅ SIKKERHEDSGLAS I BOLIGER

BR18 skal være funktionsdygtigt 1. januar 2018, så Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har travlt. Måske også for travlt? Det kunne et udkast til BR18 om glas i bygninger godt tyde på

Af Poul Sabroe  

GLASINDUSTRIEN fremsendte i starten af juni høringssvar til det kommende BR18 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I et høringsnotat og en opsummering af 7. august har Styrelsen tilkendegivet at ville tage GLASINDUSTRIENS betragtninger, forslag og indsigelser til efterretning og i stort omfang implementere dem.

Et forslag er særligt presserende, nemlig en præcisering af anvendelsen af personsikkerhedsglas i bygninger. Her har GLASINDUSTRIEN modtaget en tilkendegivelse om, at foreningens ønske om en særlig vejledning imødekommes. Efter en aktuel udveksling af synspunkter er forslaget nu repeteret overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

– Årsagen er, at vi stadig afventer afgørende nyt fra Styrelsen om opdateringen af den vejledning, som siden 2007 har været kendt som DS/INF 119 ‘Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed’, oplyser formanden for teknisk udvalg i GLASINDUSTRIEN, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta.

GLASINDUSTRIEN har netop set de nye formuleringer i det kommende BR18, der er sendt til notificering i EU vedr. ‘Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger’. Her er ønsket om særlige hensyn til personsikkerhed i ikke mindst alle private boliger – parcelhuse såvel som etageboliger – ikke en del af indholdet.

– Skuffende, lyder det fra den tekniske udvalgsformand, især i lyset af de seneste drøftelser med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, argumenterer Carl Axel Lorentzen.

BR18 og personsikkerhedsglas adresseres i en aktuel skrivelse fra Styrelsen til GLASINDUSTRIEN, hvori det hedder:

Der er behov for at udarbejde en lang række vejledninger, der supplerer kravteksten. Vejledningen om sikker anvendelse af glas i bygninger, skal således indgå i den samlede portefølje af vejledninger tilknyttet bygningsreglementet.

Stram tidsplan

– Det er vi i udgangspunktet meget tilfredse med, kvitterer formand for GLASINDUSTRIEN´, Michael Stappert, der også glæder sig over en stram tidsplan, der tilsiger, at vejledningerne skal udarbejdes i efteråret 2017.   

I samme skrivelse er der en udstrakt hånd fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Glasindustrien vil fortsat være inviteret til at deltage i følgegruppen, når arbejdet genoptages.

– Men på den baggrund forekommer det foreliggende forslag til formuleringer om ‘Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger’ så temmelig upræcist, vurderer Michael Stappert.

Carl Axel Lorentzen bakker op ved at pege på forslagene til §§ 238 og 242 i BR18, om hvilke udvalgsformanden siger, at ‘det er bare ikke godt nok!’.

I § 238 hedder det: ‘I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader.’

I oplæggets § 239 oplyses, at kravet i medfør af § 238 anses som opfyldt ved etablering af værn, afskærmning eller opsætning af markering på glasset.

– Det er helt misvisende, protesterer Carl Axel Lorentzen. En markering på almindeligt glas kan ikke forhindre skæreskader når der sker en kollision. Det er derfor bydende nødvendigt at teksten ændres og tilpasses de faktiske forhold.

– Og det er skræmmende, at der intet sted står noget om personsikkerhedsglas, som DS/EN 12600 opsætter faste regler for. Det er den standard, som den nuværende vejledning DS/INF 119 er baseret på, påpeger Carl Axel Lorentzen.

Boliger undtages!

§ 242 undtager derefter boliger: ‘Glas, benyttet i vinduer og døre i boliger, er ikke omfattet af kravene i § 238 med mindre, der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller døren er placeret sådan eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.’

Carl Axel Lorentzen: – Her åbnes en ladeport for fortolkninger af risikoen for personskader i forbindelse med glas i boliger. Hvem skal vurdere, hvornår den risiko er til stede? Private brugere har ingen forudsætninger; professionelle kan have kommercielle motiver til at fortolke, så billigst mulige løsning kan foreskrives, mener Carl Axel Lorentzen.

GLASINDUSTRIENS formand, Michael Stappert, henviser til den overbevisende dokumentation om skæreskader fra brugen af bygningsglas i boliger, der er indsamlet af Odense Universitets Hospitals UlykkesanalysegruppePå GLASINDUSTRIENS initiativ har den statistik været til rådighed for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i to år.

– Vi sætter nu vores lid til, at den følgegruppe til BR18, hvor GLASINDUSTRIEN er repræsenteret, får mulighed for at ændre på ordlyden i BR18 og for at introducere den nye vejledning om personsikkerhedsglas, som er bebudet af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, ‘Vejledning om sikker anvendelse af glas i bygninger’, udtaler Michael Stappert.

Høringssvar  – læs det her

Høringsnotat – læs det her

Opsummering – læs den her

OUH-UAG analyse – se den her