Søg
Close this search box.

GLASVÆRN 2023: Vejledning fra Glasindustrien – nu med skråværn til trapper!

Glasindustriens gennemgribende revision 

af sin stærkt efterspurgte vejledning om glasværn er færdig.

Et afsnit om skråt trappeværn internt i boliger er helt nyt. 

Afsnittet er udarbejdet i tæt samarbejde 

med Dansk Trappe Forening (DTF). Derudover er beskrivelserne af 

otte specifikke montagemetoder, 

som også tidligere har været repræsenteret, revideret og opdateret. Hele vejledningen er

gennemarbejdet og justeret. 

Af diplomingeniør M.IDA

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Ved valg af glasværn kan det være æstetik, myndighedskrav, standardkrav, branchevejledninger, praktiske forhold, risiko eller noget helt andet, der er forudsætningerne.

Alle forudsætninger er iht. gældende bygningsreglement (BR18).

Bygningsreglementet angiver i sin vejledning ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger” mange forudsætninger for glasværn. Derudover er der andre forhold om dimensionering og bestemmelser af konstruktioner, som udtrykkes direkte i reglementets kapitler eller fx ved henvisninger til vejledninger, Eurocodes og standarder .

De vigtigste forudsætninger, der skal opfyldes, er nævnt fra bygningsmyndighederne. 

Men det er altid bygherrens ansvar at det sker. Myndighederne vil ikke foretage kontrol, men går det galt, er det vigtigt at have dokumentationen i orden. Og her er erfaringen, at når det er gået galt, er de grundlæggende forudsætninger ikke opfyldt, og der mangler dokumentation. 

Det er sjældent, der er svigt i selve værnet, glasset eller glasfastholdelsen, men ofte mangler der korrekt dimensionering af selve konstruktionen og især fastholdelsen til det egentlige bygværk.

Myndighedskrav mht konstruktion

Når Bygningsreglementet i sine vejledninger skriver ‘kan’, betyder det, at det skal man, medmindre man kan dokumentere noget andet, som på samme måde opfylder formålet i den aktuelle situation. Så Bygningsreglementet angiver en ‘best practice’, som med fornøden dokumentation kan afviges. 

I Glasindustriens vejledning om glasværn er glasset kontrolberegnet i alle de mest almindelige montagemetoder, glastykkelser og formater, baseret på gældende laster i Eurocodes og normale forudsætninger for glas.

I bygningsreglementet findes forudsætninger mht:

-laster (Eurocodes)

-værnhøjde

-personsikkerhed mht. glas

Glasværn iht BR18

I bygningsreglementet er forudsætningen (BR18 Kap. 2 § 58 – §60):

‘Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Værn, udført af glas, skal udføres i overensstemmelse med §§ 238-241.’

Værnhøjde

I bygningsreglementets Kap. 2 § 58 er forudsætningen: ‘Bestemmelsen anses som opfyldt, når: 

1) Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m. 

2) Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposer er mindst 0,90 m. 

3) Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m. 

4) Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk. 

5) Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.


I BR18 er forudsætningerne for personsikkerhed mht. bygningsglas angivet i vejledningen 

‘Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger’, hvor personsikkerhedsglas er defineret iht. DS/EN 12600: Bygningsglas – Pendulprøvning – Slagprøvningsmetode for planglas. 

I BR18 findes ingen krav om hvilke modstandsklasser glas skal opfylde, men om, at det skal være klassificeret.

Dimensionering af glas

Som ved alle beregninger er det afgørende en enkelt ting: Forudsætningerne!

BR18 kap. 15 om konstruktioner har ikke specifikationer for glas. I SBi-anvisning 272 om fortolkningen af Bygningsreglementet 2018 står bl.a.: ‘Glaskonstruktioner er f.eks. ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 345-351, og skal dermed dokumenteres på anden vis. I denne sammenhæng omfatter glaskonstruktioner glas som en del af den bærende konstruktion.

Der findes endnu ikke en Eurocode for glas, men laster på glas er de samme som for andre konstruktioner, men iht § 344: ‘Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.’

Glasindustriens vejledning om glasværn, udgave juni 2023, kan hentes her (kræver abonnement til Glasbiblioteket). Vejledningen kan også købes ved henvendelse til sekretariatet på mail. Prisen er kr. 475,-.