Søg
Close this search box.

Generalforsamling 2022

Her findes alle relevante dokumenter i forbindelse med GLASINDUSTRIENS GENERALFORSAMLING

20. maj 2022 kl. 16 på First Grand Hotel i Odense

* DAGSORDEN

* ÅRSRAPPORT 2021

* BUDGET 2022

* REVISIONSPROTOKOLLAT

* BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021

BERETNINGEN, AFLAGT AF FORMAND FOR GLASINDUSTRIENS BESTYRELSE

MARKEDSCHEF MICHAEL STAPPERT, VETROTECH SAINT GOBAIN NORDIC & BALTIC 

Det er med stor glæde og tilfredshed, at denne beretning for året 2021 aflægges: Den spejler en seriøst arbejde bestyrelse, som har trådt sammen på seks møder, inklusive to ekstraordinære; og et aktivt sekretariat, som har haft 11 møder i løbet af året, alle online.

Mens det er bestyrelsen, som sætter opgaver i gang samt vurderer og følger op på resultaterne, er det sekretariatet som planlægger udførelsen, forbereder og udfører arbejdet og fremlægger nye ideer til bestyrelsens vurdering. 

Som de fleste af jer vil vide er det første gang i tre år, at vi har kunnet forsamles; to årsmøder – i 2020 og 2021 – blev ændret fra fysisk afvikling til online via Teams pga. corona-situationen. 

Men nu er vi her – endelig!!

 Året har haft en enkel og tydelig overskrift: Samarbejde! Samarbejde med andre foreninger, nationalt og nordisk, samarbejde mellem bestyrelse og teknikudvalg samt samarbejde med myndigheder (styrelsen, BPST).

TU arbejder med at påvirke 2022 udgaven af den særlige Vejledning om Glas, Glasflader og Værn af Glas i Bygninger, som er i arbejde hos Bolig og Planstyrelsen. Gennem et hårdt og vedholdende arbejde er det lykkedes for Mikkel Thomsen fra TU at få sat en række fingeraftryk på den kommende Vejledning. Ikke færre en 90 rettelser er det blevet til. Blandt dem er:

  • Glasvalg til sygehuse er ikke omtalt i nuværende vejledning
  • Glasvalg til plejehjem sidestilles med privatboliger,
  • Uoverensstemmelser mellem vejledningens forskellige afsnit og BR18
  • Uklart om værn skal markeres eller ej.
  • Manglende definition på ovenlys og glastag

 GI arbejder gennem TU med dialoger med

* Dansk Standards udvalg S-301 om glas,

* Arbejdstilsynet vedr. krav til elevatorer,

* Dansk Trappeforening om værn på indvendige trapper og med * Byg Erfa om opdateringer af flere datablade om glas.

Det har Carl Axel mere om senere i eftermiddag.

I dialog med bestyrelsen har TU ændret og opdateret vejledningen om mærkning af glas, så alle typer af varmebehandlet glas (VF, HS, H) mærkes – også i laminerede konstruktioner.

Sammen med Glarmesterlauget i Danmark udgiver vi fortsat GLAS igennem Glasteknisk Forening. GLAS produceres nu sammen med en ny ekstern partner, Lindskov Communication i Roskilde.

Glasteknisk Forening er under udvikling til også at være arrangør af konferencer, fx til november, hvor GTF står bag GLASKONGRESSEN 2022. Kongressen, som afvikles i anledning af FN’s international glas-år – International Year of Glass 2022,  vil undersøge forholdet mellem en teknologiske udvikling og den grønne omstilling overfor byggeriets økonomiske dagsorden.

Flere samarbejdsinitiativer indenfor Glasteknisk Forening overvejes.

Sammen med vore nordiske søsterforeninger er en række initiativer i gang, bl.a. en harmonisering af reglerne for glasværn pog lamineret glas, som muligvis munder ud i en certificeringsordning.

Harmoniseringsarbejdet er sat i værk af Glasindustrien på opfordring af de medlemmer, som beskæftiger sig med glasværn og komponenter hertil. De virksomheder ser frem til, at de nordiske regler for glasværn harmoniseres, så man i stedet fore flere godkendelsesprocesser i de forskellige lande kan nøjes med en enkelt for hele Norden.

I det nordiske samarbejde ses også på manglende sikkerhedsglas i udestuer (et stort problem i Norge), ligesom man forbereder en fælles holdning til brandglas.

Det nordiske samarbejde er siden begyndelsen i 2016 kommet i så stabil en udvikling, at seks foreninger i de fire lande – Norge, Sverige, Finland og Danmark – har dannet en paraplyorganisation, Associated Glass Nordic, hvori det nordiske samarbejde kan udfolde sig.

Seneste nyt er, at Associated Glass Nordic er i en løbende dialog med EU-foreningen Glass for Europe for at få en plads i den europæiske forsamling. Den glæder vi os til, for udviklingen indenfor såvel byggeri i almindelighed som glas i særdeleshed sker ikke nationalt, men grænseoverskridende internationalt med potentiale til at forene alle nationer.

I den grønne omstilling samarbejdes på nordisk plan også om en EPD kalkulator, som Glass – og Fasadeforeningen i Norge har udviklet sammen med LCA Norge.

Glasindustrien bruger en del resurser på at følge den grønne omstilling i den overbevisning, at den er afgørende for alle medlemmerne. Derfor arbejder vi en del med den cirkulære model indenfor byggeriet, og vi søger hele tiden at holde os opdateret på det nyeste indenfor bæredygtige teknologier.

Det gælder også Glasindustriens lobby-arbejde og løbende kontakt med Bolig – og Planstyrelsen, BPST, samt dialogen med Bygge  og Boligministeren, som nu hedder Christian Rabjerg Madsen. Vi er i forhandling med ministeren om at få kalenderne til at stemme, så vi kan mødes og føle hinanden på tænderne.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den nye kontingentstruktur, som blev indført i 2020, er blevet vel modtaget i forståelse for, at en god økonomi sikrer arbejdsro i foreningen.

Til en god økonomi bidrager også brugerbetaling fra abonnenter på Glasindustriens bibliotek. Efter en introduktionsperiode har førende organisationer nu sagt ja til at samarbejde om abonnementsordninger til deres medlemmer. Det gælder Glarmesterlauget i Danmark og Alufacadesektionen under DI Byg.

Glasindustrien har stået bag udviklingen af dimensioneringsværktøjet glasCALC. Også her har der været behov for lige at løbe det nye i gang, men nu begynder interessen i markedet at vise sig. glasCALC regner på både 2 og 3 lags ruder efter SBi 215, og værktøjet har potentialet til at blive normdannende, så det bliver en forudsætning i industrien, at man regner efter glasCALC. Også her ser andre af byggeriets brancheforeninger på muligheden for en abonnementsordning i et løbende samarbejde.

Lige nu afvikles glasCALC kurser, som udbydes af civilingeniør og facaderådgiver Martin Lading, manden, der også var mastermind bag glasCALC.

Martin er medlem af Glasindustriens teknikudvalg. Det er vi stolte af.

En del almennyttige publikationer er kommet udenfor betalingsgate, så de kan tilgås uden abonnement eller betaling.

Som I sikkert vil vide, har mange foreninger aktuelt svigtende medlemstilgang, dels pga. coronaen, dels pga. internettet, der har givet gode muligheder for at forsamles online i stedet for at man fysisk skal flytte sig.  Alligevel oplever Glasindustrien ikke bare at medlemstallet fastholdes, men også at det udviser en svag stigning. Vi har i dag besøg af to virksomheder, som er interesseret i en nærmere dialog: Orshade, repræsenteret ved salgsdirektør Janus Schultz og Dansk Trappeforenings formand, Michael Bjørnskov.

Orshade og Janus repræsenterer add-ons i form af fx indbyggede persienner i i termoruder, mens Michael  og hans forening har været vores samarbejdspartner i forbindelse med en udvidelse af publikationen om glasværn med et nyt afsnit om værn ved indvendige trapper. I dialog med ikke mindst Lars G. Jørgensen fra Glasfakta og ingeniørfirmaety Ole G. Jørgensen har Dansk Trappeforening bidraget med et værdifuldt afsnit om, hvordan man konstruerer værn ved trapper inde i boliger og i erhvervsbygninger.

Om fremtiden: Tag godt imod markedsrapporterne, der nu indeholder en opfordring til at afgive informationer om ikke kun termorudevolumen, men også produktionen af hærdet og hærdet/lamineret glas. Starten har været kompliceret, fordi der er en vis skepsis overfor at afgive flere informationer til statistisk behandling. Vi kan forsikre om, at alle data anonymiseres, så alle konkurrencehensyn respekteres.

Endelig har vi en ny hjemmeside på vej. Den nuværende glasindustrien.dk fylder syv år i år. I den datateknologiske verden kvalificerer den alder til pensionering!

Ny hjemmeside er under udvikling i samarbejde med sekretariatet og kan ventes at være i drift i løbet af sommeren. Det bliver et forum for aktivt foreningsarbejde, idet Glasindustrien kun har et mål: Nemlig som videncenter for glas at blive en stadig mere flittig og velkendt kommunikationskanal for jer alle sammen. 

Tak fordi I kom til generalforsamling og årsmøde; lad os opfordre til, at endnu flere bakker op om årets store begivenhed til næste år.

Beretning GF 2022

Årsrapport 2021

Glasindustriens Budget 2022

GF 2022 referat

GF 2022 dagsorden

Revisionsprotokol 2021