Søg
Close this search box.

Nu kommer klimakravene ind i byggeriets lovgivning

1. januar 2023 er en historisk dato, hvor den nationale lovgivning for første gang stiller krav om LCA vurderinger og stiller konkrete krav til byggeriets klimaaftryk 

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri følger regeringen op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren og begynder indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk. Det betyder at alt nybyggeri fra 1. januar 2023 skal dokumentere klimapåvirkningen (CO2) ved at lave en livscyklusvurdering (LCA).

Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren er et partnerskab ud af 14 inden for erhvervslivets sektorer. Partnerskaberne skal styrke dansk erhvervslivs grønne omstilling og understøtte opfyldelsen af Danmarks klimamål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030.

Kravet om LCA-beregning for nybyggeri indføres for alle projekter over 1000 kvm. md en CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækvivalenter/m²/år. 

Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. Kravet kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og modne branchen og bygherrer til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

 Ultimo 2023 mødes aftaleparterne med henblik på fastsættelse af grænseværdi fra 2025 ud fra den nyeste viden og data. Endvidere vil CO2- grænseværdierne fra 2025 også gælde for nybyggeri under1.000 m².

Folkebevægelser med krav om klimahandling opstår i stort antal.

Indfasningen af krav om maksimal CO₂-udledning sker gradvist, og i 2025 indføres en  grænseværdi for det alt nybyggeri. Indfasning af krav om LCA og grænseværdier forventes at medføre betydelige CO₂-reduktioner fra byggeriet, også i andre sektorer og i udlandet.

Det er vigtigt for lige konkurrence og innovation, at de regler og ambitioner der danner ramme for byggeriets omstilling til øget bæredygtighed er høje – men også opnåelige for en branche, der allerede rækker sig på tå. 

Det giver virksomhederne mulighed for at udvikle bedre metoder og værktøjer til at effektivisere og reducere CO2-udslip fra produktions – og byggeprocesser samt bygningsdrift. Det vil derfor være afgørende at finde den rette balance mellem ambitioner, muligheder og krav i forbindelse med byggeriets klimaaftryk i de kommende år.

Som en frivillig mulighed for byggebranchen indføres i 2023 en lavemissionsklasse med en grænseværdi svarende til 8 kg CO₂-ækv./m²/år. Lavemissionsklassen vil skærpes med fastsatte, reducerede grænseværdier i 2025, 2027 og 2029.