Søg
Close this search box.

Krav til nybyggeriets CO2 dokumentation bliver markant strammere

Af Poul Sabroe

Kilde: Glasfakta                    

Fra 1. januar 2023 skal nybyggeris klimapåvirkninger dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA). Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2 ækvivalenter årligt for hver m2. Det er en grænse, som frem mod 2030 flyttes ned til 7,5 kg/ækv./m2/år. 

Det fremgår af 2023 udgaven af BR18. 

Samtidig indføres en frivillig lavemissionsklasse med en øvre grænse på 8 kg CO2-ækv./m2/år; grænsen sænkes hvert andet år ned til 5 kg i 2029.

Indtil videre stilles ikke krav til resultatet af klimaberegningerne for byggerier under 1000 m2, men beregningen skal udføres allerede fra 2023. I 2025 indføres en CO2 grænse.  

Indførelsen af klimakrav til nybyggeri og en grænseværdi for CO2 er en del af udmøntningen af den politiske aftale om en National Strategi for Bæredygtigt Byggeri. Strategien, der følger standarden EN 15798,  anvender en betragtningsperiode på 50 år og opgør alene CO2 ækvivalenter, men ikke andre miljøpåvirkningskategorier. 

Bemærk, at klimakravene til nybyggeri – som formuleret i BR18 : 2023 – og den frivillige bæredygtighedsklasse er to forskellige ordninger.

Alt byggeri over 1000 m2 er omfattet af kravene om CO2 deklarationer. Foto: Shutterstock.

Omfattet af de nye krav i Bygningsreglementet er alt nybyggeri, som også er omfattet af krav om en energiramme.

Det undersøges dog p.t., hvordan visse typer af bygninger, som har et berettiget øget materialebehov, fx laboratorier, sportshaller og industribygninger, kan overholde grænseværdien på 12 kg CO2.

Kravene gælder endvidere ikke for tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger.

Lidt om baggrund og værktøjer i forbindelse med de nye LCA – og EPD regler:

LCA (Life Cycle Assessment) – da: livscyklusvurdering ligger til grund for udarbejdelsen af en EPD (Environmental Product Declaration). En livscyklusvurdering udføres efter ISO14040 og ISO14044, som er  de to basale LCA standarder. Endvidere gælder EN 15942 (kommunikationsregler for business-to-business) og CEN/TR 16970, den tekniske vejledning og vejledning i implementering af EN 15804. Den forventede levetid på vinduer og døre er sat til 50 år.

Grafisk LCA beskrivelse af glassets livsbane fra produktion til bortskaffelse.

EPD (Environmental Product Declaration) – da: miljøvaredeklaration hviler på DS/EN ISO 14025 og DS/EN 15804.

DS/EN ISO 14025:2010 ‘Miljømærker og -deklarationer – Type III-miljøvaredeklarationer – Principper og procedurer’ beskriver retningslinjer for udformning af miljøvaredeklarationer af den type, som EPD’er hører under.

Den beskriver krav til programmet (her EPD Danmark), generelle krav til deklarationen (som så specificeres i EN 15804) samt procedure og krav til verifikation af deklarationer (herfra kommer EPD Danmarks valgte krav om 3. parts verificering af EPD’er).

DS/EN 15804:2012+A2:2019 ‘Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer.’

Her beskrives beregningsregler og grundlag for EPD’er, Denne standard beskriver de grundlæggende, europæiske, regler for udformning af type III miljøvaredeklarationer, baseret på den internationale standard ISO 14025.

Andre kilder: 

DS/EN 15978:2012: ‘Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet – Beregningsmetode’ 

DS/EN 14351-1:2006+A2:2016: ‘Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre’

DS/EN 17213:2020: ‘Vinduer og døre – Miljøvaredeklarationer – Produktkategoriregler for vinduer og dørsæt’

EPD-livscyklen kan deles op i fire faser: Produktfasen (afsnit A1-A3) omhandler virkningerne af tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen. Det handler grundlæggende om, hvad der sker i forsyningskæden “fra vugge til port”.

Byggeprocesfasen (afsnit A4-A5) begynder, når materialet forlader produktionsstedet og transporteres til byggepladsen. Denne fase omhandler virkningerne af transporten til pladsen samt byggeprocessen på pladsen.

Brugsfasen (afsnit B1-B7) omhandler miljøpåvirkningen i den periode, hvor produktet er i brug. Det omfatter emissioner ved brug, vedligeholdelse, forventede reparationer eller udskiftninger samt et eventuelt energi- og vandforbrug ved drift.

Fasen endt levetid (afsnit C1-C4) omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt eventuelle genvindings- eller bortskaffelsesprocesser.

I EPD’en finder du også oplysninger om potentialet for genbrug, genvinding eller genanvendelse (afsnit D).

EPD Database findes her 

Uanset glassets alder er det efterlyst som en skattet råvare til ny glasproduktion