Søg
Close this search box.

ANVISNING OM GLAS I KLIMASKÆRMEN – NU MED 3-LAGS RUDER

Statens Byggeforskningsinstitut er forfatteren til Anvisning 215, der efter 11 år i sin oprindelige version nu er udkommet i en aktuel og opdateret 2. udgave, støttet af bl.a. GLASINDUSTRIEN

Af Poul Sabroe

SBi Anvisning 215er udkommet i en 2018 version, også kaldet 2. udgave. Anvisningen omfatter nu også energiruder med 3 lag glas.

– I takt med ønsker om at reducere energitab fra bygninger bliver det mere almindeligt at anvende 3-lags termoruder i klimaskærmen, observerer forordet til den nyligt udgivne anvisning.

– Vi har derfor tilføjet en nyudviklet metode for styrke – og stivhedsberegning af 3-lags termoruder, suppleret med en række beregningseksempler, oplyser forskningschef Ruut Peuhkuri, Statens Byggeforskningsinstitut. Desuden er beregningsmetoden for flerlags glas udbygget, så der kan tages hensyn til effekten af store udbøjninger.

Anvisningen er også opdateret med ændringer, der er afledt af overgangen fra danske standarder til Eurocodes som projekteringsgrundlag.

SBi Anvisning 215 forfølger ønsket om fælles sær danske retningslinjer på glasområdet, som har været tilgængelig siden 1.udgaven af anvisningen i 2007.

Glas i klimaskærmen skal dimensioneres efter egenlast, vindlast og snelast og ikke mindst for 3-lags ruder med skyldig hensyntagen til klimalast. Ved klimalast forstår SBi trykændringer i de forseglede hulrum, ofte afledt af temperatursvingninger i forhold til solstråling.

Forudsætningen for dimensioneringen er kendskab til vinduesopbygningens typer og antal af glas, deres belægninger og afstande samt anvendelsen af indesluttede luftarter og gasser. Det er parametre, der typisk er dikteret af krav til energitab og solafskærmning.

Anvisningen er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i den europæiske standard for projektering af bærende konstruktioner: Eurocode 0: Projekteringsgrundlag

for bærende konstruktioner (DS/EN 1990)og Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner, Del 1-1, 1-3 og 1-4, med nationale tillæg – in casu Dansk Standard, DS/EN 1991-1-4 DK. Anvisningen er derfor beregnet til anvendelse sammen med disse standarder.

Anvisning 215 behandler almindeligt floatglas, hærdet glas og varmeforstærket glas og beskriver, hvordan flere glaslag samvirker i lamineret glas og termoruder.

Det udnyttes, at der overføres last mellem glaslagene i termoruder via tryk i luften i glasmellemrummet. Det er derfor en forudsætning, at termoruder, der påvirkes af andet end vindlast, udskiftes, hvis de er punkterede.    

I anvisningen er forudsat, at glas sikres mod nedfald efter brud, hvis nedfaldende glas udgør en væsentlig risiko for personskade.

Anvisningen dækker ikke dimensionering af glaskonstruktioner for nyttelast, herunder personstød og last fra andre konstruktionsdele. Den kan derfor ikke anvendes ved dimensionering af for eksempel glasgulve og glasværn. Her henviser GLASINDUSTRIEN til sine aktuelle publikationer GULVGLASog GLASVÆRN 2008, der netop nu er under opdatering.

Egenskaberne ved brand behandles ikke i SBi Anvisning 215.

Ved projektering af glaskonstruktioner, især glastage, skal det sikres, at rengøring, vedligehold og udskiftning kan ske på forsvarlig måde, tilføjes det i indledningen til anvisningen. 

SBi Anvisning 215 kan bestilles hos SBi.

SBi Anvisning 215 er blevet til virkelighed efter tre års arbejde og med støtte fra en række organisationer, herunder GLASINDUSTRIEN.

Anvisningen følges snarest af et faciliterende beregningsværktøj, der udarbejdes af GLASINDUSTRIEN.

——

Direktør Kurt Nielsen, Global Lift Group A/S, i træningscentret i Fredericia.

Montagens udfordringer bør

løses i projekteringsfasen

Byggeriets voksende brug af præfabrikation gør det hensigtsmæssigt at tænke montagen ind allerede i den tidlige projekteringsfase. GLASINDUSTRIEN støtter den udvikling  

Af Poul Sabroe

I takt med, at byggeriets projekter bliver stadigt mere teknisk tunge og teknologisk udfordrende, stilles større krav til præcis kommunikation i forsyningskæden: At de specificerende, producenterne, serviceleverandørerne og de udførende parter taler samme sprog og anvender en entydig terminologi. Til hjælp findes standarder, normer, anvisninger og vejledninger som fx BIPS A114 og BR med tillæg.

Forudsætningen for en vellykket bygning er et godt design, en vellykket udførelse og brugere med uddannelse i, hvordan bygningen skal anvendes og drives.

– En moderne kontorbygning er ikke et hus i den traditionelle forstand; det er snarere en maskine, og endda en avanceret en af slagsen. Er den dårligt udført eller dårligt drevet er det lidt som en Formel 1 bil på en markvej: Det duer ikke, siger førende arkitekter og ingeniører, der deltager i planlægningen af efterårets store glasmesse i Düsseldorf, Glasstec ’18.

Forsyningskæden har mange led, også led, der i dag er mindre påagtet. Alligevel har de samme konsekvens som de andre led i kæden: Er ledet svagt, kan hele kæden briste.

Det gælder fx de beslutninger, der vedrører transportveje og – metoder for materialer, produkter og præfabrikerede units til byggeprojektet. De træffes ofte for sent og for hastigt.

At de dobbeltmandshøje ruder skal monteres, er ikke til diskussion.

At konvekse eller krumme facadepartier, der trodser tyngdelov og traditionel geometri, skal på plads, ligger fast.

At de gigantiske ovenlys over atriet skal installeres med præcision på brøkdele af millimeter, er uundgåeligt.

Men hvordan?   

Senere skal et element skiftes, hvor adgangsvejene er umulige; ruder skal poleres, hvor ingen kan komme til.

Hvordan?

Svaret kan være anvendelsen af robot-teknologi, der tillader fjernstyret præcisionsværktøj, ofte af beskedne ydre dimensioner, at nå frem, hvor mennesker ikke kan. Det kan ske fra en kranarm i højderne eller fra et terrængående køretøj.

At applikere denne type tekniske hjælpemidler med indsigt og fremsyn kræver viden og uddannelse, lyder konstateringen fra Global Lift Group, der er medlem af GLASINDUSTRIEN. Global Lift Group har derfor etableret sit første uddannelsescenter i Fredericia. Her tilbydes undervisning og kurser i brugen af løftegrej til elever på de tekniske skoler; et lignende center er under etablering i Tyskland, oplyser Kurt Nielsen.

– Det er vores opfattelse, at projekteringen bør tage højde for løft og montage, så de nødvendige forholdsregler er taget i god tid, anbefaler direktør Kurt Nielsen, Global Lift Group; dermed undgår man de hovsa løsninger, som i dag for ofte præger byggepladserne, mener han.  

– Det er et synspunkt, vi bør tage alvorligt, kommenterer formanden for GLASINDUSTRIEN, markedschef i Glassolutions A/S, Michael Stappert. Ganske vist er montagen af glas ikke i sig selv omfattet af de ydelser, som GLASINDUSTRIENS glasforarbejdende medlemmer tilbyder; men montagen kan have overordnet indflydelse på den måde, hvorpå vi producerer ruder eller på måden, hvorpå vi transporterer og leverer ruder på byggepladserne. At vi som glasforarbejdende virksomheder er i tæt dialog med de projekterende og udførende om processerne vedrørende montagen, kan give synergi-gevinster, mener Michael Stappert.       

Dialogen om løft og montage vil give stigende udbytte, efterhånden som projekterne oftere baserer sig på præfabrikation og unitizing til hurtig samling på byggepladsen. At de teknologiske bygningers levetid samtidig er under dramatisk reduktion, mens grundpriserne stiger, gør kun behovet for en rullende og sammenhængende proces med lavest mulige omkostning fra projekt til færdiggørelse endnu mere påtrængende.    

– Korrekt udførelse med hensigtsmæssige metoder og udstyr sammen med korrekt drift er lige så vigtigt for det vellykkede projekt som den optimale projektering, uddyber professor, dr. ing. ved universiteterne i Darmstadt og Delft, Ulrick Knaack.  

Sammen med universiteterne i Dortmund og Dresden viser Ulrich Knaack og hans team den nyeste glasforskning på den kommende Glasstec ’18 i Düsseldorf.

Her er også Global Lift Group udstiller sammen med den tyske maskinproducent, Bohle AG.

– Vores budskab er at anspore til en total og fælles betragtning af alle byggeriets processer for at sikre den smidigste dialog mellem alle parter hen imod det fælles mål: Det bedst mulige byggeri i forhold til økonomien, siger direktør Kurt Nielsen, Global Lift Group