Søg
Close this search box.

SIKRINGSGLAS I PRIVATBOLIGER

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.

Af diplomingeniør

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Indbrud er de tilfælde, hvor en eller flere personer vil skaffe sig adgang med hensigt at

stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs.

Forsikring og Pension udgav i januar 2014 analyserapporten ”indbrud i Danmark og vores nabolande”, hvor man kan se at indbrud i privat beboelse fylder godt op i de danske kriminalitetsstatistikker og skræmmende meget hvis det sammenlignes med vores nabolande. I 2012 toppede Danmark de europæiske indbrudsstatistikker.

Kilde: Forsikring & Pension

Privathjemssikring

Den bedste løsning til indbrudssikring mod indbrud i et almindeligt vindue eller dør i privatbolig vil være en

termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst, og lamineret glas inderst.

Derudover skal det sikres at ruden ikke nemt kan udtages og derfor anbefales topforsegling indv. og udv. incl. falsforsegling. Falshøjde dvs. dybden hvor ruden sidder bag glaslister bør være minimum 16-18mm.

Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas i henhold til Bygningsreglementet kan der udvendigt vælges enten et lamineret eller hærdet glas.

FIGURTEKST: Når der vælges et indvendigt lamineret sikringsglas som P2A (det vil typisk være et standard lamineret 6,8mm) bliver beskrivelsen af termoruden: Udv. 4mm energiglas, 15mm argon og indv. lamineret sikringsglas som P2A, vil f.eks. kunne have en U-værdi på 1,1W/m2K, Lystransmittans på ca 79% og en g-værdi på ca 60% (samlet solenergitransmittans).

Montering af glas

Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i Glasindustriens

monteringsanvisning overholdes, se www.glasindustrien.org.

Lamineret glas

I private huse anbefales for at gøre det sværere for tyven minimum lamineret sikringsglas som P2A, som indvendigt glas (se tegning). Lamineret glas anbefales som indvendigt glas for at undgå glasskår ind i bygningen.

Falshøjder

Minimum falshøjde er 16mm, anbefalet falshøjde er 18mm. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger.

Forsegling

Det er af største vigtighed, at forseglingsproducentens anvisninger følges mht. forbehandling for den aktuelle overfladetype. Fals, glaslister og glas skal være rene, affedtede og tørre ved påføring af forsegling.

Elastisk fugemasse, som anvendes i forbindelse med montage, skal være af en type, som er forenelig med termorudeforseglingen og folien i det laminerede glas.

Montering i karm/ramme

Termoruder monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden uanset om de monteres indefra eller udefra.

Den viste tegning er alene en principskitse, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse.

Der henvises til de enkelte leverandørers detaljer og tilladelser vedrørende indbygning.

Standarder

Indbrudssikring = Security kræver omtanke og præcisering af hvad der menes.

Heldigvis er der europæiske standarder der definerer sikring, såvel for vinduer, døre som for glas.

Når et vindue eller en dør skal CE-mærkes skal det ske efter ”DS/EN 14351-1 Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber” og i den standard er det præciseret at hvis det gælder indbrudssikring, så skal der bruges en anden europæisk standard: ”EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Krav og klassifikation”, som foreskriver klasser for glasset iht ”EN 356 Bygningsglas – Sikringsglas – Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb”. Så har man sag A har man dermed også sagt både B og C. Standarderne hænger sammen – heldigvis.

Glasindustrien

Læs mere i Glasindustriens opdaterede vejledning om Sikringsglas. Den giver en samlet oversigt, dels over standarder for vinduer, døre og glas, dels hvilke modstandsklasser der findes.

Vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg og montering af

sikringsglas, primært i forbindelse med projektering af nye bygninger.

Formålet er at:

  • Give vejledning som er baseret på krav i standarder
  • Beskrive metoder og principløsninger

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.

Vejledning afsluttes derfor med en enkel beskrivelse og tilhørende tegning af hvordan sikringsglas monteres.

Vejledningen er gratis og stilles frit til rådighed for byggeriet.  Vejledningen kan ses og downloades på www.glasindustrien.org