Søg
Close this search box.

FILM PÅ GLAS TIL SIKRING OG SIKKERHED

Partier, flader og konstruktioner af glas skal altid dimensioneres og udføres, så der opnås tilfredsstillende forhold mod personskader og brud. Det kan godt ske ved tilføjelse af en film

Af diplomingeniør

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Udgangspunktet for ethvert valg af glas til formål, hvor der stilles krav til sikkerhed eller sikring er, at der med glasløsningen skal opnås tilfredsstillende forhold mod personskader og brud.

Det er beskrevet i bl.a. CEN standarden EN 12600 og i den danske DS-information DS/INF 119.

GLASINDUSTRIEN modtager spørgsmål, der søger svar på ikke bare valget af glas til sikkerhed og sikring, men også på muligheden for et tilvalg af supplerende tilføjelser som fx film.   

Og ja: Sikkerhedsfilm (safety) kan indfri kravene, hvis forudsætningerne er respekteret, og hvis der kan fremlægges et certifikat (eller CE-mærkning), der viser at en påklæbet film på den aktuelle glastykkelse (4, 6, 8, 10 eller 12mm) og på den aktuelle glastype (float eller hærdet) overholder DS/EN 12600 som et klassificeret sikkerhedsglas.
Det samme gælder med hensyn til sikring (security), hvor løsningen skal leve op til DS/EN 356, som klassificerer sikringsglas.

Her bør man bemærke, at film prøves og godkendes i henhold til anvendelse på en defineret tykkelse og glastype. Hvis filmen anvendes på en anden tykkelse eller glastype skal der udføres en ny prøvning og søges et nyt certifikat.

Sikkerhedsglas er glas, der er klassificeret i henhold til DS/EN 12600, hvilket også betyder, at der skal kunne fremlægges en CE-ydeevnedeklaration på sikkerhedsglasset iht. Byggevareforordningen (før 1.7. 2013: Byggevaredirektivet).

BR15 krav

I Bygningsreglementet BR15 oplyser kapitel 4.3 om ‘Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner’. at ‘Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.’ (Stk. 1).
I den tilhørende vejledning står der blandt andet at: ‘Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn med videre’.
Desuden tilføjes: ‘Der henvises …til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.’
Og DS/INF119 fra 2007 understreger: ‘Formålet med denne DS-information er at give vejledende retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas, således at krav i Bygningsreglementet til personsikkerheden opfyldes.’

Iht. EN 12600 vil modstandsklassen for almindelig float udvise brudmønster A (tv), for hærdet glas brudmønster C (midten) og for lamineret glas brudmønster B (th).

Personsikkerhed

Personsikkerhed klassificeres i henhold til DS/EN 12600: ‘Ved sikkerhedsglas forstås bygningsglas varigt indbygget i bygningsværker, hvor glassets funktion er at yde beskyttelse mod personskade ved uheld.’
I DS/INF 119 defineres sikkerhedsglas som: ‘Sikkerhedsglas er glas, som kan klassificeres iht. DS/EN 12600 med tilstrækkelig modstandsklasse, og som ved utilsigtet personsammenstød får et ufarligt brud. Sikkerhedsglas kan for eksempel være fremstillet ved hærdning af glas og ved laminering af to eller flere stykker glas.’

Det betyder, at der herhjemme ikke er krav om en bestemt modstandsklasse iht. EN 12600, men at glasset skal være klassificeret iht. EN 12600.

Niveau-sikkerhed

I BR15 vejledningen er der særlige krav i tilfælde, hvor glas benyttes som værn ved niveauspring. Hvor brud af glaspartier kan medføre fare for, at personer styrter ned, skal der tages særlige hensyn. Dette er gældende, hvor der er niveauforskelle på over 0,5 m mellem gulvet på siderne af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper m.v.
I sådanne tilfælde skal der benyttes en type sikkerhedsglas, som foruden at sikre mod snitsår også sikrer, at brudstykkerne bliver siddende i ruden ved kollision med glasset. På den måde undgås nedstyrtning i forbindelse med kollision i videst mulige omfang. Metoden kan være at benytte glas med modstandsklasse B, som fx lamineret glas eller tilsvarende, der forbliver fastholdt efter glasbrud.

Hvis glas med en påklæbet film kan fremlægge et prøvningscertifikat iht. EN 12600 (brudmønster C), og kombinationen kan CE-mærkes for den aktuelle tykkelse og glastype, så kan glas med påklæbet fim også godkendes.

 Sikringsglas

Sikringsglas klassificeres i modstandsklasserne P1A-P8B efter DS/EN 356, 2002 ‘Bygningsglas – Sikringsglas – Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb’. Modstand mod hårdt stød (hærværk) klassificeres i P1A-P5A og modstand mod skarpt stød (indbrud) i klasserne P6B-P8B.

Hvis glas med påklæbet film kan fremlægge en prøvningscertifikat iht EN 356 for den aktuelle tykkelse og glastype, og kombinationen kan CE-mærkes, kan løsningen godkendes som sikringsglas.

 Tabel fra DS/INF119:2007 som viser typiske tykkelser for lamineret glas.